Energietransitie

Regionale Energiestrategie wordt geactualiseerd

Bestaande kaart krijgt nieuwe en aangepaste zoekgebieden voor zon of wind

Regionale Energiestrategie wordt geactualiseerd

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. De RES’en van Noord-Holland Noord (NHN) en Noord-Holland Zuid (NHZ) zijn toe aan actualisatie. De 2 regio’s nemen tot december de tijd om de bestaande kaart met zoekgebieden aan te passen. Dit betekent dat er zoekgebieden voor zon of wind kunnen worden toegevoegd of aangepast.

Ambities 2023

De energietransitie is in volle gang en in beide RES-regio’s wordt hard gewerkt om de ambities voor 2030 te realiseren. Dit betekent dat er vergunningen verleend worden voor zonneweides en windturbines en dat er een forse groei zichtbaar gaat worden van zonnepanelen op grote daken.

Dit najaar inventariseren

De RES is 2 jaar geleden vastgesteld. Daarbij is de afspraak dat wijzigingen op de kaart met zoekgebieden mogelijk moeten zijn. De provincie, gemeenten en waterschappen hebben besloten dat dit najaar het goede moment is om te inventariseren welke wijzigingen gewenst zijn. De aanleiding daarvoor is dat er nieuwe zoekgebieden zijn aangedragen of zoekgebieden in de uitvoeringsfase moeten worden aangepast om de opwek van hernieuwbare energie goed mogelijk te maken.

Gemeenten aan zet

Gemeenten zijn nu aan zet waar het gaat om toevoegen of aanpassen (vergroten, verkleinen, schrappen) van zoekgebieden. Naast eigen initiatief van gemeenten kunnen initiatieven ook worden aangedragen door bijvoorbeeld ontwikkelaars, energiecoöperaties, inwoners en bedrijven en ook door medeoverheden zoals de waterschappen of Rijkswaterstaat. Voor alle initiatieven geldt dat de gemeente de uiteindelijke afweging maakt of deze initiatieven worden toegevoegd op de kaart van zoekgebieden. In het tweede kwartaal van 2024 kan de herijkte kaart (de RES 2.0) van NHN en NHZ opnieuw worden vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen.

RES 2.0 biedt duidelijkheid

De herijking dient meerdere doelen: het is voor de partners in de RES (gemeenten, waterschappen, provincie) van belang om inzicht te krijgen in de voortgang om zo hun ambitie in de zoekgebieden tijdig te kunnen realiseren. Voor de netbeheerders dient de geactualiseerde kaart als uitgangspunt om uitbreiding van het netwerk in te plannen. Tot slot schept een actuele kaart met zoekgebieden duidelijkheid voor inwoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Zij weten zo waar ze kunnen meepraten en meedoen.

Vorig bericht Kick-off van EFRO-project Agri Fieldlab Waterstof NHN
Volgend artikel Mkb-subsidies beschikbaar voor innovaties

Nu op WijNoordHolland