Milieu

Nieuwe resultaten luchtkwaliteit Noord-Holland

Provincie roept Rijk op scherpere milieuregels in te voeren om gezondheidsschade te beperken

Nieuwe resultaten luchtkwaliteit Noord-Holland

In 2022 voldeed de luchtkwaliteit in het havengebied van Amsterdam, de IJmond en de Haarlemmermeer op alle meetlocaties aan de wettelijke grenswaarden. Dit staat in de jaarlijkse datarapporten luchtkwaliteit 2022 die zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland. Via het luchtmeetnet wordt op een aantal locaties in Noord-Holland de luchtkwaliteit doorlopend gemeten. Eén keer per jaar rapporteert de provincie over de meetgegevens in de drie regio’s. 

Meetresultaten moeten beter

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu): “De meetresultaten blijven binnen de wettelijke grenswaarden. Toch is dat niet genoeg. Nog steeds hebben inwoners last van stoffen in de lucht. Daarom pleiten we bij het Rijk voor scherpere milieuregels, die gericht zijn op het beperken van gezondheidsschade.” De trendanalyse laat zien dat de afgelopen 10 jaar de concentraties van luchtverontreiniging dalen. Aan de aangescherpte WHO-advieswaarden wordt in de drie gebieden, net als op veel andere plaatsen in Nederland, nog niet voldaan.

Landelijke toename PAK’s

Ten opzichte van 2021, zijn de concentraties van PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) op alle meetstations in de IJmond toegenomen. De gemeten waarde voor benzo(a)pyreen, de enige PAK waarvoor een wettelijke richtwaarde bestaat, zit op alle meetpunten nog steeds ruim onder de wettelijke richtwaarde. De resultaten komen overeen met het landelijke beeld; het RIVM heeft bij meetstations elders in Nederland ook hogere concentraties PAK’s gemeten in de wintermaanden van 2022. Volgens het RIVM lijken de verhoogde PAK-concentraties in Noord-Holland daarom niet door een lokale bron te zijn beïnvloed. Op basis van een eerste inschatting van de GGD zou de verhoging van PAK’s mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door bijvoorbeeld houtstook.

Verkeersdrukte na COVID

Ook is er een toename te zien van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de toegenomen verkeersdrukte na het opheffen van COVID-19 maatregelen.

Zware metalen

Voor zware metalen geeft het luchtmeetnet een wisselend beeld, zo is op sommige meetlocaties een toename te zien terwijl op andere meetlocaties juist weer een afname gemeten is. De wisselende uitkomst is te wijten aan weersomstandigheden. Op het achtergrondstation de Rijp werd een relatieve toename gezien. De meetwaardes blijven wel ruim onder de wettelijke grenswaarde.

Nadere analyse

De ODNZKG gaat, samen met GGD Amsterdam, proberen te achterhalen hoe het komt dat de concentraties van sommige stoffen zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Er wordt bijvoorbeeld gekeken in hoeverre hier sprake is van een lokale situatie of juist een landelijk beeld. Het opheffen van maatregelen na de coronacrisis, de energiecrisis en bijvoorbeeld meteorologische omstandigheden kunnen hierbij van invloed zijn. Ook zal worden gekeken of er meer gezegd kan worden over welke bronnen zorgen voor bepaald type luchtverontreiniging. De resultaten van deze nadere analyse worden na de zomer verwacht.

Vorig bericht Vraag naar personeel in detailhandel verandert
Volgend artikel One-Two.Agency wordt onderdeel van Baas & Baas

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland