Gebruiksovereenkomst

Copyright

Op alle artikelen op de websites van WijBusinessNieuws rust auteursrecht.

Artikelen, noch bestanddelen noch de websites zelf mogen worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij WijBusinessNieuws hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Websites die niet tot WijBusinessNieuws behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de websites van WijBusinessNieuws. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende website van WijBusinessNieuws en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van WijBusinessNieuws vereist.

Hacking

Hacken of poging tot hacken van de websites van WijBusinessNieuws is absoluut verboden en wordt bestraft. Elke poging wordt vastgelegd (logfiles, IP adres). WijBusinessNieuws kan in voorkomend geval klacht indien en bewijsstukken overmaken aan de bevoegde politionele autoriteiten.

Voorwaarden

Ieder gebruik van de websites van WijBusinessNieuws is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker (lezer of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. WijBusinessNieuws behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Beperking van de aansprakelijkheid

WijBusinessNieuws streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie op haar websites garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. WijBusinessNieuws is dan ook niet verantwoordelijk, noch direct, noch indirect, voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker, of de fotograaf.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan WijBusinessNieuws op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website.

Schade

WijBusinessNieuws is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. WijBusinessNieuws is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

Beschikbaarheid

WijBusinessNieuws doet er alles aan om de goede beschikbaarheid van haar websites te verzekeren maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. WijBusinessNieuws behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. WijBusinessNieuwskan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie.

WIJ Business Nieuws
Zuiddijk 412
1505 HE Zaandam