Overheid

Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 2022

Provinciale Staten stemden in met initiatiefvoorstel

Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 2022

Foto: Provinciale Staten

Provinciale Staten stemden in met een initiatiefvoorstel over “het stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving” van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren.

Provinciale Staten (PS) namen verder 2 moties aan. Een meerderheid van PS stemde voor de motie ‘Steun voor het recht op zelfbeschikking’ (van PvdD, SP, GL en PvdA) waarmee zij Gedeputeerde Staten (GS) verzoeken om steun over te brengen aan de Tweede Kamer voor de wijziging van de Transgenderwet. Ook was er een meerderheid voor de motie ‘Deelname provincie Noord-Holland aan komende edities canal pride’ (van VVD, GL, D66, PvdA, CDA  en SP) waarmee zij GS vragen om mee te doen aan de komende edities van de Canal Parade en ernaar te streven dat alle provincies meevaren met een gezamenlijke boot. Dit jaar voeren de provincies Limburg, Gelderland en Noord-Holland samen mee.

Initiatief voorstel

PS namen het initiatiefvoorstel ‘Noord-Holland Impact’ aan dat de Statenleden Michel Klein (CU) en Ines Kostic (PvdD) indienden over het versnellen van de omslag naar een ‘betekeniseconomie’. VVD, JA21, CDA, PVV, 50plus/PvdO en LNH stemden tegen. Meestal spreken PS over voorstellen van GS maar ook Statenleden kunnen het initiatief nemen voor een voorstel over het door GS uit te voeren beleid.

Het initiatiefvoorstel was aangepast naar aanleiding van discussie in de commissie Economie, Financiën en Bestuur en de reactie van GS erop. In de toelichting op het voorstel wezen de indieners onder meer op het belang van een plaats voor toekomstige generaties, binnen ecologische grenzen blijven en een integrale blik op de economie: niet alleen kijken naar financiële winst maar ook naar leefomgeving en de kloof tussen arm en rijk.

Andere Statenleden wezen er onder meer op dat alle mensen moeten kunnen profiteren van de brede welvaart en dat er al volop werk gemaakt wordt van brede welvaart en transitie. Ook wezen Statenleden er op dat ondernemers het de laatste jaren moeilijk hebben en dat het van belang is om hen geen extra lasten op te leggen. Gedeputeerde Ilse Zaal vertelde dat het voorstel mooi aansluit bij het beleid dat al is ingezet met het streven naar een economie die geen schade brengt aan de ecologie en de focus op brede welvaart en dat GS in de uitvoering goed zullen kijken naar de lasten voor ondernemers.

Rapport Remkes

Statenleden spraken over het rapport over stikstof dat Johan Remkes op 5 oktober presenteerde. Ze gingen onder meer in op de urgentie van maatregelen voor de natuur, de omvang van de intensieve veehouderij in Noord-Holland, de inzet van nieuwe technologie en het geven van een toekomst aan bedrijven.

Gedeputeerde Esther Rommel wees er op dat GS nog over het rapport zullen spreken en dat het IPO en het kabinet deze week met een reactie op het rapport komen. In haar reactie op de zorgen en vragen van Statenleden vertelde Rommel onder andere dat de provincie doorgaat met de gebiedsgerichte aanpak, dat dit maatwerk is en dat GS afwachten met welke definitie van ‘piekbelaster’ het Rijk gaat komen. Rommel: “We moeten dit samen doen en we zullen allemaal een transitie door moeten maken. Iedereen moet zijn eigen verantwoording daarin nemen”.

Opvang statushouders

PS spraken ook over de opvang van statushouders en haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke rol van provinciaal vastgoed daarbij. Statenleden spraken hun zorgen uit over het op de hoogte houden van inwoners van Zwaagdijk-West over een haalbaarheidsstudie naar de huisvesting van statushouders. Diverse Statenleden wezen onder meer op de urgentie van opvang, zorgvuldigheid, solidariteit, transparantie richting inwoners en op de bijdrage die gemeenten kunnen leveren aan opvang.

Gedeputeerde Loggen reageerde op de vragen en zorgen:

“We kijken in het haalbaarheidsonderzoek of het provinciaal vastgoed een rol kan spelen bij het realiseren van huisvesting voor statushouders en ook voor woningzoekenden. We vragen aan de gemeenten: vindt u het een idee om een locatie te onderzoeken? Als een locatie kansrijk is, dan is het een taak aan de gemeente om de eerste communicatie richting inwoners op te pakken, waarbij wij ondersteunen.”

Wolf

In april dit jaar is voor het eerst een wolf gesignaleerd is in Noord-Holland. Statenleden spraken over het belang van maatregelen om landbouwdieren te beschermen en over schadevergoedingen, maar wezen ook op de bijdrage van de wolf aan het gezond houden van dierenpopulaties.
Gedeputeerde Esther Rommel vertelde dat er geen roedel is in Noord-Holland, dat in andere provincies ervaring is opgedaan met wolven en dat de aanpak daarvan door de gezamenlijke provincies geactualiseerd wordt.

Installatie

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk nam de eed af bij Simon Dijk die werd geïnstalleerd als duo-commissielid voor het CDA.

Vorig bericht Massatoerisme in Amsterdam: problematisch of noodzakelijk?
Volgend artikel Great Christmas Circus samenwerking met Nederlandse Brandwonden Stichting

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland