Nieuws

Wijzigingen Omgevingsverordening Noord-Holland

Drie grote wijzigingen voorgesteld in Noord-Hollandse Omgevingsverordening, reacties welkom.

Wijzigingen Omgevingsverordening Noord-Holland

Foto: Provincie Noord-Holland

In de Omgevingsverordening staan alle regels over de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. Naast kleine tekstcorrecties en verduidelijkingen worden nu 3 grote wijzigingen voorgesteld. Deze zijn van donderdag 20 juni tot en met woensdag 31 juli 2024 in te zien. Iedereen kan in deze periode op de voorgestelde wijzigingen reageren.

Verruiming regels bouwen

In Noord-Holland zijn tot een met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig. Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden. De provincie wil gemeenten daarnaast de mogelijkheid geven om woningen te bouwen aan de randen van bestaande bebouwing. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Daarom past de provincie een aantal regels die nu gelden voor bouwen in landelijk gebied aan.

Aanscherping regels zonne-energie in het buitengebied

In toenemende mate worden in Noord-Holland initiatieven ontwikkeld voor het opwekken van zonne-energie. Zowel binnenstedelijk, denk aan daken en parkeerplaatsen, als in het buitengebied wordt gekeken naar mogelijkheden. De provincie wil het liefst alle ruimte voor zonne-energie in het stedelijk gebied benutten, maar om de klimaatdoelen te halen is het ook nodig om daarbuiten te kijken. Om een goede ruimtelijke afweging te maken voor zonneparken in het buitengebied, zijn landelijke afspraken gemaakt over de voorkeursvolgorde voor de locatiekeuze. Die leiden tot aanpassing van de regels in de Omgevingsverordening.

Klimaatbestendig bouwen

De provincie wil haar regels rondom klimaatadaptatie aanscherpen. In 2050 wil de provincie volledig klimaatbestendig zijn, wat betekent dat ze voorbereid wil zijn op de effecten van klimaatverandering. Denk aan toename van wateroverlast of hitte in de bebouwde omgeving. De aanscherping kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de inrichting van steden, locatiekeuze van nieuwe projecten, of het ontwerp van gebouwen en infrastructuur.

Jaarlijkse wijziging Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (OV NH2022) wordt jaarlijks geactualiseerd. De nu voorgestelde wijzigingen gaan over onder andere nieuw beleid en het uitwerken van afspraken uit het provinciale coalitieakkoord. Iedereen kan in deze periode op de voorgestelde wijzigingen reageren.

De ontvangen reacties worden beantwoord en, waar van toepassing, verwerkt in de OV NH2022. Gedeputeerde Staten leggen die, inclusief de Nota van beantwoording, ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten (PS). Daarvoor wordt het eindconcept in november behandeld in de Commissie Ruimte. Na vaststelling door PS in december, treedt de gewijzigde OV NH2022 naar verwachting op 1 januari 2025 in werking.

Vorig bericht Elektriciteitsnet wordt verzwaard in Stede Broec
Volgend artikel Glasvezelaanleg op bedrijventerreinen in Naarden-Bussum

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland