Nieuws

Breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid Amsterdam – Hoorn te verbeteren

Rijk en regio eens bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn


Rijk en regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren.

Deze regio kenmerkt zich door de grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. Het pakket bestaat uit verbeteringen op het wegennet, fiets- en openbaar vervoer-netwerk. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. In het eerste kwartaal van 2019 moet definitief duidelijk zijn of het pakket aan maatregelen uitvoerbaar en financierbaar is.

Het multimodale mobiliteitspakket bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Quick Wins en mobiliteitsmanagement, zoals het stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak
  • Infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 ten behoeve van de doorstroming, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn en het ombouwen van het knooppunt Zaandam
  • Een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8 door het volledig maken van aansluiting 3
  • Verbeteren van de doorstroming N516 Zaandam Zuid en de aansluiting op de A8 Oostzaan (AVANT)
  • Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn
  • Faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij openbaar vervoer-knooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn

Aanpak spoorwegovergang Guisweg

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als automobilisten. De spoorwegovergang is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor de verbinding van oost en west. Het groot aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Ook neemt het aantal reizigers in de regio toe, mede door de hoeveelheid toeristen van en naar de Zaanse Schans. Een ongelijkvloerse kruising is nodig om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te vergroten.

Daarbij heeft de omgeving van het nabijgelegen station Zaandijk Zaanse Schans de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, reizen en recreëren. In een verkenning onder leiding van de Vervoerregio Amsterdam worden op dit moment de mogelijkheden onderzocht: de kruising met de Guisweg, het ontwikkelen van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, het bouwen van extra woningen en de verbeteren van de aansluiting met de A8.

De mogelijkheden die nu schetsmatig verkend worden, geven een idee van de haalbaarheid en kosten. In de periode tot de besluitvorming in voorjaar 2019 wordt in gesprek gegaan met belanghebbenden over wat het effect van de huidige situatie bij de Guisweg is. In de volgende fase, de planstudie, worden de beste oplossingsrichtingen onderzocht. In die fase wordt ook de omgeving betrokken zodat zij kunnen meedenken over de maatregelen en de inpassing daarvan in het gebied.

Verbetering doorstroming Thorbeckweg (N516) (AVANT)

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland doen onderzoek naar het verbeteren van de verkeersdruk bij de Vijfhoek, bedrijventerrein de Ambacht en de Thorbeckeweg. De verkeersdruk op Zaandam Zuid neemt de komende jaren fors toe, onder meer door groei van het verkeer uit het Hembrugterrein, Hoogtij en Zuiderhout. De betrokken partijen zijn daarom op zoek naar maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid en een versnelling van het openbaar vervoer.

Uit onderzoek blijkt dat een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek, het verplaatsen van de aansluiting van de Westkolkdijk op de N516 naar nabij de Vlinderbrug en het aanbrengen van busbanen langs de Vlinder, N516 en Wibautstraat om de doorstroming van het HOV te verbeteren, het meest kansrijk zijn. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2019 de resultaten van de aanvullende onderzoeken bekend zijn.

Ombouwen knooppunt Zaandam bij Prins Bernhardplein/A7

Het ombouwen van het laatste stukje snelweg van de A7 tussen knooppunt Zaandam en Prins Bernhardplein tot een stadsweg betekent dat de weg een stedelijk karakter krijgt waar de snelheid omlaag gaat naar 70 of 50 km per uur én dat er een extra aansluiting wordt gerealiseerd voor een betere ontsluiting van de aanpalende gebieden. Dit vormt een belangrijke conditie voor de gewenste ontwikkeling rondom station Zaandam Kogerveld. Daarnaast wordt met deze maatregel het leef- en woonklimaat in het gebied verbeterd.

De precieze invulling van deze maatregel zal onder leiding van Zaanstad nog nader worden onderzocht.

Onderliggend wegennet Hoorn

De gemeente Hoorn pakt de doorstroming vanuit aansluiting A7 Hoorn aan. De rotondes voldoen niet meer en worden veranderd in geregelde kruispunten. Ook de fietsverbinding verbetert. De verkeerslichten worden gekoppeld aan de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland.

Bocht A7 bij Purmerend en Neck

De variantenkeuze bocht A7 bij Purmerend en Neck is nog onderdeel van nadere besluitvorming. De gemeenten Purmerend, Beemster en Wormerland komen in het eerste kwartaal van 2019 met een voorkeursvariant.

Betrokken partijen

In de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn wordt samengewerkt met de betrokken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met de regio gewerkt aan een brede MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) naar de bereikbaarheidsproblematiek op de corridor Amsterdam – Hoorn.

Op initiatief van de regio is de afgelopen maanden bij alle betrokken partijen bestuurlijk onderzocht of en voor welke bereikbaarheidsmaatregelen draagvlak bestaat, inclusief financiering. Dit heeft ertoe geleid dat in het BO-MIRT van 22 november 2018 een principebesluit is genomen over een multimodaal mobiliteitspakket. Dit pakket levert een bijdrage aan de gezamenlijke bereikbaarheidsopgaven in relatie tot de brede ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied, zoals de forse woningbouwopgave.

Na verdere uitwerking kan een definitief besluit medio 2019 worden genomen in de vorm van een Voorkeursbesluit door de minister en een bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio.

Meer informatie over de MIRT-verkenning en uitgevoerde onderzoeken staat op de website Corridor Amsterdam Hoorn.

Vorig bericht Kabinet investeert 200 miljoen in Regiodeal ZaanIJ
Volgend artikel Investering € 17 miljoen in Waddenregio

Nu op WijNoordHolland