Energietransitie

Resultaten van actieprogramma Klimaat in Noord-Holland

Rapport biedt overzicht van resultaten i.v.m. terugdringen broeikasgassen

Resultaten van actieprogramma Klimaat in Noord-Holland

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland fors ingezet op de reductie van broeikasgassen. Deze inzet kwam voort uit het Coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ en was in het Actieprogramma Klimaat 2020-2023 vastgesteld. Na 4 jaar biedt de eindrapportage van het APK samen met de CO2-impactanalyse van 2022 een overzicht van alle inzet die de provincie samen met haar partners heeft verricht. Met de huidige inspanningen zal de CO2-uitstoot binnen de provincie in 2030 naar verwachting 33% dalen ten opzichte van 1990.

Klimaatneutraal in 2050

Talloze plannen bevinden zich nu in de fase van uitvoering. Dit doet de provincie op verschillende manieren. Zo wordt er hard gewerkt om de huidige netcongestie (innovatief) op te lossen en hernieuwbare energieproductie te realiseren. En om bedrijven, industrie, de land- en tuinbouw en eigen gebouwen te verduurzamen. Het huidige kabinet heeft, in navolging van EU-afspraken, de doelstellingen voor C02-reductie aangescherpt van 49% naar minstens 55% (streefdoel 60%) in 2030 ten opzichte van 1990. De provincie draagt daar zoveel mogelijk aan bij en wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De provincie heeft op verschillende manieren een belangrijk bijdrage geleverd aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Energie-infrastructuur: netcongestie

Een goedwerkende energie-infrastructuur is een noodzakelijke voorwaarde voor de energietransitie. In vrijwel heel Noord-Holland is het elektriciteitsnet overbelast. Waardoor er geen ruimte is voor nieuwe of grotere aansluitingen; dit wordt ook wel netcongestie genoemd. De provincie en netbeheerders TenneT en Liander zetten in de Taskforce Energie-infrastructuur, samen met gemeenten en overige partners, alles op alles om de netcongestie op te lossen door zo snel mogelijk het elektriciteitsnetwerk uit te breiden.

Duurzame elektriciteitsopwekking

De Regionale Energiestrategieën (RES’en) voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid hebben gezamenlijk de ambitie om 6,3 Terra wattuur aan zonne- en windenergie op te wekken in 2030. De productie van zonne-energie neemt snel toe in onze provincie, onder meer in samenwerking met het Rijk via Opwek van Energie op Rijksgronden, waarbij langs snelwegen en het spoor hernieuwbare energie wordt opgewekt.

Mobiliteit

Verkeer via de weg is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot in de provincie. Door het verbeteren van OV-knooppunten en stimuleren van fietsen probeert de provincie dit verkeer te verminderen. De grootste reductie is te behalen door het verduurzamen van alle voertuigen zelf. Ook werkt de provincie om goederentransport van de weg naar water of spoor te verplaatsen.

Verduurzamen gebouwde omgeving

De provincie stimuleert via de energieloketten van gemeenten particulieren om hun woning te verduurzamen. Circa 50% van de gebouwen in Noord-Holland is geschikt om aan te sluiten op een duurzaam verwarmd warmtenet. Het Servicepunt Duurzame Energie helpt gemeenten namens de provincie om woningen aardgasvrij te maken. Daarnaast draagt de provincie bij aan het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

Bedrijven en industrie

In 2022 zijn belangrijke stappen gezet om het bedrijfsleven en de industrie in het Noordzeekanaalgebied te verduurzamen. We zetten ons in om de waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied te stimuleren. Met meerdere fondsen ondersteunt de provincie mkb’s met innovaties in de energietransitie. In 2022 zijn 130 duurzame en innovatieve ondernemers ondersteund. Daarnaast heeft versnellingsprogramma GO!-NH 48 bedrijven in 2022 ondersteund, heeft het Innovatiefonds Noord-Holland ruim € 11 miljoen van het fondsvermogen (van € 15,5 miljoen) verstrekt aan 41 bedrijven. Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord- Holland (PDENH) heeft nog eens 35 bedrijven en projecten in Noord-Holland gefinancierd. Eind januari 2022 is het Energiebesparingsakkoord gelanceerd. Hiermee stimuleert de provincie samen met gemeenten in Noord-Holland, middelgrote en grote bedrijven die een wettelijke de plicht hebben om energie te besparen, om energiebesparende maatregelen te nemen. In Noord-Holland hebben 40 gemeenten zich hier al aan gecommitteerd en dat getal loopt in 2023 verder op.

Landbouw en landgebruik

In de Noord-Hollandse landbouw neemt de glastuinbouw een groot aandeel van de CO2-uitstoot voor haar rekening, onder andere door het aardgasgebruik. De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele sector te zijn. De provincie Noord Holland werkt samen met de Greenports om de energietransitie in de glastuinbouw te versnellen.

Verduurzamen eigen organisatie

Het verduurzamen van de eigen organisatie gaat gestaag verder. Diverse gebouwen zijn geïsoleerd en, naast het provinciekantoor, is nu ook het Huis van Hilde gasloos. Het wagenpark van de provincie is steeds meer elektrisch. En ook door de aanleg en onderhoud van infrastructuur te verduurzamen, wordt veel CO2-winst geboekt.

Vorig bericht Zuid-Kennemerland en IJmond ondertekenen intentieverklaring
Volgend artikel Paul Blumer in het zonnetje gezet door collega’s stichting Parlan

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland