Nieuws

Provincie boekt grote vooruitgang versnelling woningbouw

Voor het Masterplan Wonen van de provincie Noord-Holland zijn belangrijke nieuwe stappen gezet

Voor het Masterplan Wonen van de provincie Noord-Holland zijn belangrijke nieuwe stappen gezet. De contouren van het initiatief om in samenwerking met gemeenten versneld veel nieuwe betaalbare woningen te bouwen, worden duidelijk. Zo is helder gemaakt welke bouwprojecten snel gerealiseerd kunnen worden en op welke manieren de provincie gemeenten kan bijstaan.

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: “We boeken hiermee grote vooruitgang. We hebben nu een heel goed beeld van de aantallen woningen in de provincie die versneld gebouwd kunnen worden. Ook weten we nu goed welke maatregelen gemeenten helpen dat voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat wij als provincie een proactieve rol nemen en scherpe keuzes gaan maken. Belangrijke kernvoorwaarde blijft ‘eerst binnen kijken en dan naar buiten’: eerst binnenstedelijk bouwen, en pas als het echt niet anders kan, kijken we naar mogelijkheid buiten de bebouwde kom. Dus in het groen.”

Actief grondbeleid

De afgelopen maanden hebben gespecialiseerde onderzoeksbureaus in opdracht van de provincie een scala aan maatregelen in kaart gebracht, waaronder actief grondbeleid. Deze bureaus hebben hiervoor tal van Noord-Hollandse gemeenten en marktpartijen gesproken.

Ook is in samenwerking met deze bureaus de reële plancapaciteit in kaart gebracht. Het gaat om woningbouwprojecten die versneld kunnen worden gebouwd, maar ook het wegnemen van knelpunten waar gemeenten mee worstelen. Met alleen al de grote projecten kunnen volgens deze projectenlijst zo’n 153.200 van de 165.000 benodigde nieuwbouwwoningen er staan tussen nu en 2030.

Om de resterende benodigde 12.000 woningen te bouwen, liggen er nog plannen voor zo’n 80.000 woningen klaar. Op die manier kan een vertraging in het ene project worden opgevangen door een ander project en is het toch reëel dat de doelstelling wordt gehaald. Met meer inzet en hulp vanuit de provincie kunnen op de korte termijn veelbelovende bouwplannen, waar een groot deel van deze woningbouwcapaciteit zicht bevindt, worden versneld.

Een maatregel bestaat uit intensivering en uitbreiding van de instrumenten die de provincie nu al biedt, maar ook door aan de ‘voorkant’ gemeenten te ontzorgen door bijvoorbeeld door provinciale ‘gebiedsontwikkelaars’ in te schakelen. Dat zijn experts die gemeenten hierbij helpen en die worden gefinancierd door de provincie. Daarbij komt dat elke gemeente haar eigen uitdagingen heeft. Daarom kan er per gemeente maatwerk nodig zijn.

Op de middellange en langere termijn tot 2030 kan actief grondbeleid gemeenten helpen. Denk daarbij aan het nemen van grondposities die in samenwerking met gemeenten en met steun van de provincie ontwikkelklaar worden gemaakt. Maatregelen als deze worden momenteel onderzocht.

Fonds

Een andere mogelijke maatregel is het opzetten van een Fonds Betaalbare Koop. Ook dit wordt nog verder uitgewerkt. In de komende maanden overlegt de provincie met de gemeenten over hoe de samenwerking gestalte krijgt: Waar is welke aanvullende inzet van de provincie gewenst? Als deze onderzoeken zijn afgerond en de voorstellen op basis daarvan zijn geconcretiseerd, zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 het definitieve Masterplan Wonen gereed zijn.

Cees Loggen: “Met het Masterplan Wonen wordt ook voorgesorteerd op de plannen van minister Hugo de Jonge om te komen tot prestatieafspraken met provincies en gemeenten. Het is belangrijk dat ons Masterplan en de kabinetsplannen in lijn zijn met elkaar en de Rijksmiddelen hiervoor beschikbaar zijn.”

Vorig bericht Noord-Holland Noord wil spotlight kunst, cultuur en erfgoed
Volgend artikel Theater Rietveldkerk Uithoorn opent op 7 april

Nu op WijNoordHolland