Nieuws

Meerjarenbegroting 2020-2023 Den Helder gericht op economisch en sociale groei

Meer inwoners, meer banen: de neerwaartse trend van de afgelopen jaren is omgebogen.


Den Helder

Den Helder
De meerjarenbegroting 2020-2023, die burgemeester en wethouders van Den Helder aan de gemeenteraad hebben aangeboden, is vooral gericht op groei, zowel in economisch als in sociaal opzicht. De raadcommissie Bestuur en middelen bespreekt de begroting woensdagavond 16 oktober 2019. De gemeenteraad geeft er 6 november een klap op.

Meer inwoners, meer banen: de neerwaartse trend van de afgelopen jaren is omgebogen. De investeringen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan in de ontwikkeling van Den Helder beginnen hun vruchten af te werpen. De gemeentelijke begroting biedt de komende jaren ruimte om ambities voort te zetten en uit te breiden.

Zo wil het college Den Helder doorgaan met het investeren in het stadshart, de haven, in het gemeentelijk erfgoed, in een rijk cultureel aanbod van voorzieningen, in werkgelegenheid en in passende zorg en preventie. En dat met een gezonde financiële positie – de begroting is structureel sluitend – en zonder extra lastenverzwaring voor de burger. Om de focus te houden is de begroting ingedeeld in vier programma’s: Zorgzame gemeente, Vitale gemeente, Leefbare gemeente en Bestuurlijke vernieuwing.

Hoe krijgt de gemeente dat voor elkaar?

Net als bijna alle gemeenten heeft ook Den Helder te maken met lastige financiële situaties. Bijvoorbeeld als het gaat om jeugdzorg. Ook kosten het geld om de stad mooier, duurzamer en klaar voor de toekomst te maken. En toch denkt het college alle ontwikkelingen en ambities te kunnen bekostigen. Dit komt door meevallers in de uitkering van het Rijk, vooral in de jaren na 2020. Maar ook omdat het de gemeente lukt voor steeds meer mensen met een uitkering werk te vinden. De gemeente bespaart daarmee op de uitgaven aan uitkeringen. En door een aantal bezuinigingen, bijvoorbeeld op de vaste lasten van de gemeentelijke organisatie.

Gezonde toekomst

In totaal gaat er jaarlijks ruim € 200 miljoen om in de gemeentelijke begroting. ‘Ik ben blij dat we de gemeenteraad Den Helder een structureel sluitende begroting kunnen voorleggenâ€, zegt wethouder Financiën Kees Visser. “We hebben daarin onze ambities concreet gemaakt. We kunnen vooruit als het gaat om wonen, werk, zorg en recreatie. En dat verdient onze stad. Dit alles zonder extra lastenverzwaring voor onze inwoners en bedrijven.â€

Een greep uit de begroting 2020

Zorgzame gemeente

Dit programma is gericht op de zorg voor kwetsbare groepen zoals jongeren, werklozen en mensen met problematische schulden. Het college Den Helder wil hen een beter uitzicht bieden door bijvoorbeeld preventieve maatregelen, door innovatie (zoals het Ambulante jongerenwerk, project ‘nu niet zwanger’), het terugdringen van armoede en schulden, begeleiding te bieden in leerwerktrajecten en projecten gericht op re-integratie. Met daarbij goede voorzieningen voor mensen die dat echt nodig hebben (hulpmiddelen, taxivervoer en dergelijke).

Vitale gemeente

Dit programma draait om een gezonde economische ontwikkeling. Het college wil het aantal bedrijven en als gevolg daarvan het aantal arbeidsplaatsen uitbreiden, het stadshart verder ontwikkelen en het onderwijsaanbod verbeteren, net als de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt. Concreet wil de gemeente investeren in Willemsoord, in het gebied (voormalig)V&D/Kroonpassage, in de verbinding Zuidstraat-Willemsoord en in de aanpak van de Keizerstraat.

De verbetering van de bereikbaarheid van Den Helder is ook een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast wordt ingezet op het faciliteren van de groei van de Marine en de uitwerking van de civiel-militaire samenwerking. Er is structureel geld beschikbaar voor het onderhoud van de kades en de verdere ontwikkeling van de haven en voor het onderhoud en beheer van erfgoed op Willemsoord. Ook werkt de gemeentelijke organisatie aan plannen voor de energietransitie.

Leefbare gemeente

Het college wil de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Den Helder versterken door te investeren in de woonomgeving en de openbare ruimte (programma Nieuw Perspectief en een kwaliteitsslag van het Loopuytpark in Julianadorp) en in een groter en aantrekkelijk aanbod van cultuur en natuur in en om de stad. Elk jaar gaat de gemeente in drie wijken of gebieden aan de slag om de woonomgeving te verbeteren.

Dat gebeurt in overleg met de bewoners, in een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Uiteraard gaat het college verder met plannen om Den Helder te verduurzamen. Zo komt er een Helders Energieakkoord, komen er laadpalen voor elektrische auto’s en wordt het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. Het college wil ook investeren in veiligheid waaraan inwoners en ondernemers behoefte hebben, bijvoorbeeld door meer toezicht en ondersteuning. In de rol van subsidieverstrekker willen burgemeester en wethouders er aan bijdragen dat het aanbod van voorzieningen op het gebied van cultuur en natuur sterk en gevarieerd blijft. De gemeente helpt ook organisaties om meer eigen inkomsten (sponsors) binnen te halen.

Bestuurlijke vernieuwing

Het aantrekkelijker maken van Den Helder op de hiervoor genoemde gebieden vraagt een professioneel bestuur en ambtelijk apparaat. Het college wil meer samenwerken met partners binnen en buiten Den Helder (in De Kop en de provincie Noord-Holland), de inwoners vaker betrekken (vooral als het gaat om hun directe leefomgeving) en voortdurend de dienstverlening verbeteren. Nieuw is het oprichten van een burgerpanel om bijvoorbeeld de prestaties en het imago van bestuur en organisatie te peilen.

Besluitvorming

De raadscommissie Bestuur en middelen buigt zich woensdagavond 16 oktober 2019 over de begroting, de gemeenteraad woensdag 6 november. Beide vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis, Drs F. Bijlweg 20.

Op de website van de gemeenteraad kunt u de begroting bekijken

Vorig bericht Airport Businesspark De Hoek krijgt groen van de provincie
Volgend artikel PastBook Amsterdam wint de Deloitte Technology Fast50 2019

Nu op WijNoordHolland